ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1    ครูประจำชั้น : มาสเตอร์สมศักดิ์  จำลอง / ครูผู้ช่วย : มิสสุดารัตน์  เตชะกำพุช
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2    ครูประจำชั้น : มิสอุทัยวรรณ  นามกระโทก / ครูผู้ช่วย : มาสเตอร์ยุทธนา  ชาตะสุวัจนานนท์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3    ครูประจำชั้น : มิสอุทัย  เป้าประจำเมือง / ครูผู้ช่วย : มิสปิยมาศ  คำหล้า
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4    ครูประจำชั้น : มิสจิณห์นิภา  ชูใจ / ครูผู้ช่วย : -
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5    ครูประจำชั้น : มิสอัญชรี  ไพรินทราภา / ครูผู้ช่วย : มาสเตอร์เมธี  รุจางกูร
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6    ครูประจำชั้น : มิสเกศสุดา  จ่าพันดุง / ครูผู้ช่วย : -
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7    ครูประจำชั้น : มาสเตอร์ขาน  ปุราเต / ครูผู้ช่วย : มิสเนาวรัตน์  สร้อยทอง

 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1   

  ครูประจำชั้น : มาสเตอร์สมศักดิ์  จำลอง / ครูผู้ช่วย : มิสสุดารัตน์  เตชะกำพุช

 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2   

  ครูประจำชั้น : มิสอุทัยวรรณ  นามกระโทก / ครูผู้ช่วย : มาสเตอร์ยุทธนา  ชาตะสุวัจนานนท์

 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3   

  ครูประจำชั้น : มิสอุทัย  เป้าประจำเมือง / ครูผู้ช่วย : มิสปิยมาศ  คำหล้า

 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4   

  ครูประจำชั้น : มิสจิณห์นิภา  ชูใจ / ครูผู้ช่วย : -

 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5   

  ครูประจำชั้น : มิสอัญชรี  ไพรินทราภา / ครูผู้ช่วย : มาสเตอร์เมธี  รุจางกูร

 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6   

  ครูประจำชั้น : มิสเกศสุดา  จ่าพันดุง / ครูผู้ช่วย : -

 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7   

  ครูประจำชั้น : มาสเตอร์ขาน  ปุราเต / ครูผู้ช่วย : มิสเนาวรัตน์  สร้อยทอง