ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1    ครูประจำชั้น : มิสทองดี  หาญนอก
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2    ครูประจำชั้น : มิสวันเพ็ญ  ชื่นชม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3    ครูประจำชั้น : มาสเตอร์นพปฏล  เปียเมือง
English Program Primary 6   ครูประจำชั้น : มิสปุณยวีร์  สุวรรณกิจโกศล