ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3
(ป.3/3)

 This course allows guest users to enter
 This course requires an enrolment key

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3   

ครูประจำชั้น : มิสขัตติยา  ปฏิภาณพงษ์ / ครูผู้ช่วย : มาสเตอร์โกศัย  ปรียานนท์

This course allows guest users to enter  This course requires an enrolment key