ประถมศึกษาปีที่ 1/2
(ป.1/2)

 This course allows guest users to enter
 This course requires an enrolment key

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2  

ครูประจำชั้น : มิสสุกัญญา  ชิ้นจอหอ / ครูผู้ช่วย : มิสนัทวรรณ  นันทนารมณ์

This course allows guest users to enter  This course requires an enrolment key