ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7
(ม.6/7)

 This course allows guest users to enter
 This course requires an enrolment key

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7   

ครูประจำชั้น : มาสเตอร์ขาน  ปุราเต / ครูผู้ช่วย : มิสเนาวรัตน์  สร้อยทอง

This course allows guest users to enter  This course requires an enrolment key