ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
(ม.6/1)

 This course allows guest users to enter
 This course requires an enrolment key

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1   

ครูประจำชั้น : มาสเตอร์สมศักดิ์  จำลอง / ครูผู้ช่วย : มิสสุดารัตน์  เตชะกำพุช

This course allows guest users to enter  This course requires an enrolment key